اپیدوروسکوپی یا اندوسکوپی فضای اطراف نخاع روشی جدید و مدرن در تشخیص و درمان آسیبها و بیماریهای فضای اطراف نخاع یا فضای اپیدورال است.

در این روش با استفاده از یک دستگاه اندوسکوپی مخصوص از طریق یک سوزن باریک وارد فضای داخل ستون فقرات کمری شده سپس با مشاهده مستقیم رشته های عصبی , دیسک بین مهره ای ، سخت شامه ( Dura ) و بافتهای اطراف اعصاب، آسیبهای احتمالی تشخیص داده شده و روشهای درمانی در هر مورد و با استفاده از اندوسکوپی انجام میگردد.

این روش نیاز به بیهوشی و انجام جراحی نداشته و کاملا در حالت بیداری و با بی حسی خفیف موضعی صورت میپذیرد.

اپیدوروسکوپی روشی است که با استفاده از آن میتوان چسبندگیهای فضای اطراف نخاعرا که به دنبال جراحی باز دیسک ایجاد شده و با فشار آوردن روی ریشه های عصبی باعث ایجاد درد میشوند را تشخیص داده سپس با استفاده از دارو یا وسیله برش ، از بین برد. همینطور بیماریها و اختلالات دیگر رشته های عصبی ، فضای اپیدورال ، عروق خونی ناحیه ، التهابات و هر نوع ضایعه دیگر مورد مشاهده مستقیم قرار گرفته تشخیص داده شده و مورد درمان همزمان قرار میگیرد.

 

 

اپیدوروسکوپی یکی از روشهای با تهاجم اندک بوده ،عوارض آن نسبت به جراحی بسیار کمتر است.

این روش در حال حاضر در کشورهای پیشرفته و بطور همزمان در ایران انجام میشود و چشم انداز آتی آن بسیار روشن و راهگشاست.

 

X